Hakemlik Sistemi.

Adalet mekanizmasına yeni bir kavram ve kurum olarak "TAHKİM (HAKEM TAYİN ETME) SİSTEMİ" getirilmektedir.

Bilindiği gibi HAK tabiidir. İnsanlar kendi aralarında anlaşma yapmasalar dahi HAK vardır.

HUKUK ise insanların bazı konularda ve meşru şartlarda karşılıklı anlaşmalarıyla oluşur. Böylece tabii hukuk, pozitif hukuka dönüşmüş olur.

Bu karşılıklı anlaşmalara ve toplumsal sözleşme (Konsensüs) sayılan anayasalara uymak ise, herkesi bağlayıcı bir zorunluluktur. İşte buna da " Hukukun üstünlüğü" prensibi denir.

Başkasının haklarına tecavüz edenler ise mahkemeye - yargıya havale edilir. "Yargı kararları kişiyi bağlar" İlkesi ise genellikle itiraz ve ihlal edilir. Bu ihlal durumunda "Hakimlerin merkezi yönetim tarafından atanmış olmasının" önemli bir payı vardır. Çünkü ihtilafların birçoğu yönetim (devlet)le vatandaşlar arasında cereyan etmektedir. Halbuki davaya bizzat taraf olan yönetimin tayin ettiği hakimin bakması, ister istemez adalete göIge düşürmektedir.

Bunun çözümü ve çaresi ise; "tayin edilmiş hakim"lik yanında "tercihen seçiImiş hakem"lik uygulamasına fırsat verilmemesidir. Buna göre taraflar, devlet tarafından kendilerine "Hakem"lik yapma yetkisi ve ehliyeti verilen hukukçulardan birer hakem seçerler. Bu hakemlerin birlikte tercih ve tayin ettikleri bir "Başhakem"le mahkeme heyeti oluşur. Sonunda bu heyetin aldığı karara herkes razı olur.

Hakemlik Sisteminde:

a - Hakemlik ehliyetini veren devlet olduğu için hem "devletin hakimiyeti" ilkesi korunmakta,

b - Hem, hakemlerini taraflar belirlediği için daha demokratik olmakta,

c - Hem de, verilen kararlar resmen uygulamaya koyulduğu için "Hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlı kalınmaktadır.

d - Bu arada, görev ve yetkilerini suistimal eden hakemlerin "ehliyeti elinden alınmak" suretiyle adalet ve hakkaniyet garantiye alınmaktadır.

"Hakemlik" sistemi;

"İnsanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmedin" 63

"İnsanlar arasında, AIIah'ın sana gönderdiği şekilde hükmedesin (adaletle hakemlik ve hakimlik yapasın) diye kitabı Hak ile indirdik (Öyle ise sakın) hain (ve zalim) lerden taraf olma." 64 "

Eğer (karı - kocanın) aralarının bozulmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem (seçip) gönderin." 65

Ayetlerinin hükmüne ve hikmetine de uygun bulunmaktadır.

Mili Çözüm Dergisi Necmettin Erbakan Ahmet Akgül Meali Kerim