Terör Sorunlarımız ve Çözüm Tasarılarımız

Terör ve anarşi ülkemiz için önemli bir tehdit ve tehlikedir ve her şeyden önce çözülmesi gerekir. Bu işin sadece askeri tedbirlerle önleneceğini zannetmek ve hele bütünüyle orduya havale etmek yanlıştır ve yetersizdir.

Önce anarşinin nedenlerini ortaya koyalım:

1. Ülkemiz üzerinde hesapları olan ve Siyonizm'in güdümünde bulunan Batılı ve komşu ülkelerin devamlı terörü tahrik ve takviyesi.

2. Tüm ülke halkımızın din ve vicdan hürriyetinin kısıtlanması yanında, özellikle Güneydoğudaki insanlarımızın bazı tabii ve temel özgürlüklerinin ve yöresel kültürlerinin horlanması ve küçümsenmesi,

3. Yöre halkının açlık ve sefaletin, işsizlik ve çaresizliğin kucağına itilmesi,

4. Milletimizi kaynaştıran ana unsur konumundaki "iman ve İslam" kardeşliği yerine, dağıtıcı ve dışlayıcı özellik taşıyan "ırkçılık" kokan düşünce ve söylemlerin kışkırtıcı etkisi,

5. Sistemle uyuşarak, yörelerinde hakimiyet kuran ağa ve şeyh takımının sömürü ve istismarına karşı, mazlum ve mağdur halkın tepkisi,

6. Tayin edilen bazı yöneticilerin (sivil ve askeri yetkilerin) insanımızın haysiyet ve hürriyetine saygı gösteren ve halkımıza güven veren etkili ve şefkatli bir yaklaşım sergilemeyişi,

7. Suçluları takip ve caydırıcı cezaları tatbik hususunda "yeterli ve tutarlı" bir adalet mekanizmasının işlemeyişi. Yani zalimlere "adalet korkusu", mazlumlara ise "güven duygusu" verecek bir devlet düzeninin yürütülemeyişi,

Terörü besleyen silah ve uyuşturucu mafyasının, maalesef asker ve polis içinden de bazen "eleman" ayarlayarak, hatta bazı siyasilerin dokunulmazlığından ve iktidar imkânlarından da yararlanarak kuralları ve kararları çiğnemesi ve disiplini dejenere etmesi.

Çözüm Önerileri:

1. Anarşinin dış bağlantı damarları belirlenmeli ve kesilmelidir. Bunun için önce Milli ve dirayetli bir yönetim gereklidir.

Bu nedenle ABD dahil tüm yabancı güçler Irak’tan çekilmeli, Kuzey Irak’ın bir fesat merkezi olması önlenmeli ve ülkemizdeki yabancı üslerin tüm faaliyetleri dikkatle gözetilmeli ve sınırlamalar getirilmelidir.

2. Kuzey Irak'taki başıbozukluk mutlaka giderilmeli, ülke genelinde sorumlu ve seviyeli bir otoritenin kurulması ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması yanında, Kuzey Irak halkının da tüm hak ve hürriyetleri garanti edilmelidir.

3. Silah ve uyuşturucu mafyası çökertilmeli, sivil ve askeri irtibatları tespit edilmeli ve tesirsiz hale getirilmelidir.

4. Doğu ve Güneydoğu'da acilen özel kalkınma projeleri ve yatırım hamleleri başlatılmalı, işsizlik ve sefalet önlenmelidir.

5. Resmi dil Türkçe olmak ve tüm eğitim birimlerinde öğretim Türkçe yapılmak şartıyla, kendi aralarında yöre dillerini konuşmak, ana dilleriyle yöresel yayın yapmak ve hatta ana dillerini ve geleneklerini geliştirmeye yönelik enstitü gibi etkinliklere başvurmak imkânları gösterilmelidir.

6. Gerekli ve yeterli şartlar öncelikle hazırlanarak, bölge halkımızı bölücülerin tuzağına iten şartlar giderilmeli, Milli birlik ve dirliğimize zarar veren yaklaşımlar bitirilmelidir.

7. Özel dini eğitim yapan medreselere resmiyet kazandırılmalı, çağdaş bir statüye kavuşturulmalı ve medrese mezunlarına geçerli diploma verilmelidir.

Daha önceden medrese tahsili yapmış alimler ise belirli imtihanlardan geçirilmek suretiyle, seviye tespiti yapıldıktan sonra, yine diplomaları verilmeli ve özellikle diyanet hizmetlerinde resmi görevlere getirilmelidir,

8. Dağınık mezra ve köyler birleştirilerek, yeni ve modern yerleşim merkezleri oluşturulmalı ve çeşitli illere göç etmek zorunda kalmış mağdur insanların her türlü sorunları giderilmelidir.

9. Pişmanlık gösterip teslim olan ve cezalarını çekmiş bulunan gençlerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik gerekli tedbirler gözetilmelidir.

10.Her şeye rağmen, terörde inat eden canilerin, üzerine ciddiyet ve cesaretle gidilmeli, yakalananlara ise herkese ibret olacak caydırıcı cezalar mutlaka tatbik edilmelidir.

11.Bölge halkının tamamını "potansiyel suçlu" ve "bölücü anarşist" gibi görmek yanlışlığından mutlaka vazgeçilmelidir.

12.Yöre insanımızın halinden ve dilinden anlayan; merhametli ve istikametli yöneticiler tayin edilmelidir.

Her seviyedeki eğitim kurumları için, milli ve manevi değerlere uygun yeni programlar ve kitaplar hazırlanmalı, tarihine ve töresine saygılı, ahlaki prensiplere bağlı insanlar yetiştirilmelidir.